Patientinformation

Patientinformation

 

 

Klicka här och läs om Ekeby vårdcentrals resultat från den Nationella Patientenkäten.  Eller gå in på 1177.

Patientdatalag för säkrare vård

All vård av patienter måste journalföras enligt patientdatalagen. Journalen är ett stöd för att de som arbetar i vården ska kunna ge gen god och säker vård. Informationen är sekretessbelagd och det är i patientdatalagen noga reglerat hur den får användas av vårdgivarnas personal. All personal inom hälso- och sjukvården har dessutom tystnadsplikt.

Uppgifterna sparas (arkiveras) under lång tid och gallring av informationen sker utifrån särskilda regler.

 

Exempelvis finns uppgifter om:

 

Besök på vårdcentraler, sjukhusmottagningar

Besök på tandvårdskliniker, hjälpmedelscentraler

Vårdtillfällen på sjukhuskliniker

Undersökningar, operationer, åtgärder och eventuella avvikelser 

Diagnoser 

Patientavgifter 

Läkemedel 

Sammanhållen journalföring 

 

Patientdatalagen gör det möjligt för oss i vården att ta del av dina patientuppgifter oavsett var du vårdats. Detta gör att vi lättare kan komma fram till rätt medicinering och rätt behandling, samtidigt som du slipper uppredpa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. Uppgifterna skyddas från insyn av obehöriga. 


Ekeby vårdcentral, Achima Care ingår i sammanhållen journalföring tillsammans med samtliga privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne samt alla vårdenheter som drivs i Region Skånes regi.

 

Spärra uppgifter

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgänglia för hälso- och sjukvårdpersonal utanför den vårdenhet där uppgifterna skapats, kan du begära att dina uppgifter spärras- Då begränsar du möjligheten för vården att ge dig en bra och säker vård. Om du villa spärra din journal bör en riskbedömning göras tillsammans med dig för att kunna överblicka konsekvenserna av en spärr.

 

Du kan spärra andra vårdenheter t ex vårdcentraler eller sjukhuskliniker att se dina uppgifter.

Om du inte samtycker till sammanhållen journalföring kan du spärra din journal så att olika vårdgivare inte kan ta del av uppgifterna mellan varandra.

Är ditt hälsotillstånd allvarligt och du själv inte kan informera dem som vårdar dig kan spärren tillfälligt tas bort om uppgifterna är nödvändiga för den vård som du behöver.

Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra uppgifter om dina barn.

Samtycke till att hämta information 

Första gången vi behöver veta mer om din vård hos andra vårdgivare frågar vi dig om du samtycker till att vi får hämta information om detta. Ditt samtycke registreras i datasystemet. Det är bara den personal som du har aktuell vårdrelation med, som efter att du har gett ditt samtycke, har rätt att läsa din journal. Förutsättningen är att de har behov av uppgifterna i sitt arbete för att ge dig vård. Du kan när som helst ändra ditt samtycke. 

 

Vem har läst min journal?

Bara den som behöver informationen i sitt arbete för att ge dig vård har rätt att läsa din journal. Detta gäller både journaler i pappersform och elektroniska journaler. Ekeby vårdcentral har elektroniska journaler och kan därför spåra vem som läst din journal. Som patient har du rätt att ta del av vem som läst din journal. Vänd dig till oss, på Ekeby vårdcentral för att få uppgifter utlämnade om detta. 

Remittering till andra vårdenheter.

 

När du remitteras till en annan vårdenhet medger du samtigt att mottagaren har rätt att få ta del av den vårdinformation o mdig, som patientansvarig läkare har bedömt behövs för att kunna ta ställning till din fortsatta vård eller behandling. 

 

Nationella kvalitetsregister 

Vi liksom andra vårdgivare från hela landet samlar uppgifter om behandling och resultat för olika patientgrupper i nationella kvalitetsregister. Resultaten används sedan i förbättringsarbete. Genom att vara med i nationella kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Som patient har du rätt att veta vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till. eller om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad i de nationella kvalitetsregistren.

 

Personuppgiftsansvarig/dataskyddsombud

 

Achima Care är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter.


I enlighet med Dataskyddsförordningen har Achima Care ett dataskyddsombud (DSO), som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

 

Du kan läsa om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy här.

 

Information om Dataskyddsförordningen finns på www.datainspektionen.se.

 

Hit kan du vända dig 

 

Personuppgiftsombudet 

Region Skåne 

291 89 Kristianstad

 

Eller 

 

Achima Care

Ekeby vårdcentral 

Storgatan 46

267 76 Ekeby 

 

Information om patientdatalagen finns på www.1177.se/skane samt på Ekeby vårdcentrals hemsida www.ekebyvardcentral.se/skane

 
Achima Care är en privat vårdgivare som driver vårdcentraler i Kronoberg, Västra Götaland, Sörmland, Skåne och Västmanland samt en Rehabenhet i Västra Götaland.

 

Huvudkontor 

Achima Care AB

Östra Prinsgatan 20

371 31 Karlskrona 

 

info.achima.se

 

Vårdcentralen 

Achima Care 

Ekeby vårdcentral 

Storgatan 46

267 76 Ekeby 

 

Telefonnummer: 042-40 60 922

 

hemsida: http://www.ekebyvardcentral.se/

 

E-postadress info.ekeby@achima.se

 

 

 

 

 

 

Översättning till annat språk 

 

Translate to other language  

 

Ekeby vårdcentral (Skåne) drivs av: